Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe

​​​​​​​​Czym jest indywidualna interpretacja przepisów podatkowych?

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego jest oficjalnym stanowiskiem urzędu odnośnie do stosowania właściwych przepisów w konkretnej sprawie podatkowej. W praktyce Wnioskodawca opisuje konkretny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, a dostaje odpowiedź co do jego skutków podatkowych.

Co daje uzyskanie interpretacji?

Interpretacja indywidualna zawiera opis prawidłowego postępowania wraz z uzasadnieniem prawnym. Zastosowanie się do interpretacji podatkowej sprawia, że Wnioskodawca nie ponosi negatywnych konsekwencji prawnych swoich działań. Interpretacja indywidualna – do momentu jej zmiany, wygaśnięcia lub uchylenia przez sąd administracyjny stanowi dla podatnika ochronę, dzięki której nie ponosi odpowiedzialności karnej. Nie działa również wstecz – zmiana treści interpretacji indywidualnej lub jej uchylenie nie wywołuje dla podatnika skutków prawnych, np. w postaci konieczności zapłaty zaległego podatku czy karnych odsetek.

Kto może wystąpić o wydanie interpretacji?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji mogą wystąpić „osoby zainteresowane”, tj.:

 1. podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz osoby trzecie odpowiedzialne za zobowiązania podatników – niezależnie od tego czy interpretacja dotyczy ich obecnej, czy też przyszłej sytuacji,

 2. osoby, u których wystąpiła lub może wystąpić zaległość podatkowa, o której mowa w art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej,

 3. osoby planujące utworzenie spółki – w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tej spółki,

 4. przedsiębiorcy zamierzający utworzyć oddział lub przedstawicielstwo – w sprawach związanych z przyszłą sytuacją tego oddziału lub przedstawicielstwa.

Nie mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji:

 1. osoby występujące we własnym imieniu – adwokat, radca prawny czy też doradca podatkowy, jeśli chcieliby uzyskać wykładnię dotyczącą pewnego teoretycznego stanu faktycznego,

 2. osoba, która chciałaby tylko zaznajomić się z poglądem organu interpretacyjnego na możliwości stosowania oraz wykładnię określonego przepisu prawa podatkowego wyłącznie z przyczyn czysto poznawczych,

 3. ​​​​​​​osoba, na której sytuację ekonomiczną, czy faktyczną mogłaby oddziaływać sytuacja podatnika.

W jakich sprawach można uzyskać interpretację w Urzędzie Miasta Krakowa?

Prezydent Miasta Krakowa wydaje interpretację w zakresie podatków i opłat lokalnych, co do których jest właściwy miejscowo jako organ podatkowy​​​​​​​, tj. w sprawach:

 • podatku od nieruchomości,

 • podatku rolnego,

 • podatku leśnego,

 • podatku od środków transportowych,

 • opłaty skarbowej,

 • opłaty od posiadania psów,

 • opłaty uzdrowiskowej,

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy muszę płacić za wydanie interpretacji?

Wydanie interpretacji wiąże się z opłatą w kwocie 40 zł. Opłatę uiszcza się najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na konto nr 48 1020 2892 0000 5102 0590 0925.

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłata jest pobierana od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Co muszę podać we wniosku o interpretację?

We wniosku o interpretację, oprócz standardowych danych dotyczących Wnioskodawcy, należy przedstawić:

 1. opis zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego,

 2. przepisy ustawy, które mają być przedmiotem interpretacji,

 3. opis własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego,

 4. ​​​​​​​oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania​​​​​​​ podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Uwaga: brak jest urzędowych formularzy do składania wniosków o interpretację do gminnych organów podatkowych. Ważne jest, aby wniosek zawierał elementy wskazane powyżej.

Pamiętaj, że jeżeli we wniosku zabraknie elementu niezbędnego do wydania interpretacji, wniosek nie zostanie automatycznie odrzucony, a w pierwszej kolejności zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia.

Czy muszę do wniosku dołączyć jakieś dowody, zeznania podatkowe?

Do wniosku nie dołącza się żadnych dowodów. Interpretacja jest wydawana na podstawie opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Ważne jest, że jeżeli opisany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe jest niezgodne z rzeczywistością, wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy.

Ile muszę czekać na wydanie interpretacji?

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

W każdym czasie możesz wystąpić z żądaniem poinformowania telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o terminie wydania interpretacji indywidualnej, zawartej w niej ocenie Twojego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Czy mogę się odwołać od niekorzystnej interpretacji?

Tak, na interpretację przysługuje skarga do sądu administracyjnego.