INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU PORTALU PODATNIKA

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

• gdy zakładasz konto, to do jego utworzenia i zapewnienia działania;

• przy korzystaniu z dostarczanych przez Krakowski Portal Podatnika usług publicznych, to do zapewnienia wykonania przepisów prawa związanych ze świadczonymi usługami publicznymi, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o opłacie skarbowej;

• zapewnienia bezpieczeństwa usług (np. czy do Twojego konta nie loguje się osoba nieuprawniona);

• dokonania pomiarów statystycznych (np. liczby klientów odwiedzających nasze strony, liczby założonych kont);

• dostarczania powiadomień związanych z funkcjonowaniem Portalu Podatnika, np.: o zbliżającym się terminie zapłaty podatku lub o braku wpłaty pomimo upływu terminu, a także innych informacji związanych ze sferą podatków i opłat lokalnych (np. o zmianie stawek podatkowych).

Informujemy, że:

1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane:

• w przypadku korzystania z e-usług administracyjnych, które podlegają archiwizacji na zasadach określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zgodnie z przyjętym okresem przechowywania akt właściwym dla danej kategorii spraw (np. sprawy związane z podatkiem od nieruchomości przez 10 lat, sprawy związane z rachunkowością przez 5 lat),

• w innych przypadkach - do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w Portalu podatnika (np. na założenie konta).

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym powierzono lub zostaną powierzone dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług na Portalu podatnika oraz zapewniania ciągłości jego działania przez administrowanie techniczne i konserwację.

5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości korzystania z niektórych usług administracyjnych zamieszczonych na Portalu podatnika.

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.