Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020

 

od gruntów:

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,95 zł od 1 m2 powierzchni

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,28 zł od 1 m2 powierzchni
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych 0,28 zł od 1 m2 powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80  zł od 1 ha powierzchni
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł od 1 m2 powierzchni
pozostałych 0,50 od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części:

mieszkalnych 0,81 zł od 1 m2
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2013 r. poz. 1973, z późn. zm.)

11,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,18 od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

1,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu 7,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych 7,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730)

1,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkół

1,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

pozostałych

8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

od budowli:

lub ich części związanych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową  0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

związanych z prowadzeniem ogrodów zoologicznych

0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Stawka podatku rolnego na rok 2020

 

od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 146,15 zł
od ha pozostałych gruntów 292,30 zł

 

Stawka podatku leśnego na rok 2020

 

Stawka podatku leśnego w 2020 r. wyniesie 42,7328 zł od jednego hektara lasu.