Czym jest Krakowski Portal Podatnika

Krakowski Portal Podatnika jest:

  1. alternatywną formą komunikacji pomiędzy mieszkańcami miasta Krakowa oraz innymi osobami a organem podatkowym w zakresie wnoszenia do budżetu Miasta Krakowa podatków i opłat lokalnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa, opłata za psa;​​​​​​​

  2. platformą informacyjną, która pozwala zapoznać się z kwotami należnych do zapłaty zobowiązań oraz dającą możliwość ich zapłaty bezpośrednio z Portalu;

  3. ​​​zbiorem podstawowych informacji na temat podatków i opłat lokalnych w tym stawek podatkowych, uchwał Rady Miasta Krakowa w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także innych aktów normatywnych regulujących wskazany wyżej zakres daninowy.​​​​​​​