Deklaracje "śmieciowe" składane od 1 listopada 2020 r.

Jak wypełnić deklarację on-line?

Deklaracje można składać w formie elektronicznej (jak do tej pory) za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://deklaracje.mpo.krakow.pl.

Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą kodu SMS.

Nie złożyłem w ustawowym terminie (do 10 grudnia 2020 r.) nowej deklaracji "śmieciowej" (od 01.11.2020 r.). Co mam zrobić?

Należy zrobić to niezwłocznie, aby się nie narażać na przykre konsekwencje prawne

Gdzie można złożyć deklarację w formie papierowej?

Deklaracje można złożyć osobiście w Punktach Obsługi Podatnika, poniedziałek – piątek, w następujących lokalizacjach Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa:

- ul. Nowohucka 1, w godz. 7.10 - 15.00

- al. Powstania Warszawskiego 10, w godz. 7.40 - 15.30,

- ul. Wielicka 28a, w godz.7.40 - 15.30,

- os. Zgody 2, w godz. 7.40 - 15.30,

lub za pośrednictwem poczty.

Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą złożyć deklaracje?

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zbierają odpady w sposób selektywny, nie składają deklaracji. O wysokości nowej opłaty właściciele tych nieruchomości zostaną powiadomieni listownie.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie są zobowiązani do złożenia deklaracji. Stawka ryczałtowa opłaty na rok 2021 pozostaje bez zmian.

Czy właściciele lokali mieszkalnych w Spółdzielniach Mieszkaniowych i Wspólnotach Mieszkaniowych składają deklaracje?

Właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych oraz tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe nie są zobowiązani do złożenia deklaracji. Formularz składa zarządca lub administrator nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa lub Spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny obowiązuje dla rodzin wielodzietnych nieposiadających karty?

Zwolnienie ma zastosowanie wobec tych członków rodziny wielodzietnej, którzy zamieszkują nieruchomość i jednocześnie posiadają ważną Kartę.

Czy ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny obowiązuje dla osób mieszkających samotnie, a posiadających Kartę?

Nie, nieruchomość powinna być zamieszkała przez rodzinę wielodzietną w całości tzn. gdy na tej samej nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym mieszkają wszyscy członkowie rodziny, tj. rodzic lub rodzice z co najmniej trójką dzieci.

Czy odpady muszą być zbierane w sposób selektywny?

Tak, od 1 listopada 2020 r. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkowe.

Czy można złożyć deklarację na zbiórkę nieselektywną?

Nie jest możliwe złożenie deklaracji na zbiórkę nieselektywną od 01.11.2020 r.

Czy można nie złożyć deklaracji?

Złożenie deklaracji w przypadku nieruchomości zamieszkałej lub takiej gdzie powstają odpady jest obowiązkowe.

Czy możliwe jest złożenie deklaracji na odbiór odpadów z częstotliwością raz na miesiąc (dot. deklaracji DB)?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości) złożenie deklaracji z taką częstotliwością jest możliwe. Należy dodatkowo złożyć oświadczenie o małej ilości odpadów powstających na nieruchomości.

Czy nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na bioodpady?

Tak, wyposażenie każdej nieruchomości w pojemnik na bioodpady jest konieczne (oprócz nieruchomości jednorodzinnych).

Gdzie można znaleźć formularze deklaracji do druku?

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94098

Na stronie Krakowskiego Portalu Podatnika:

https://kpp.um.krakow.pl/web/portal-podatnika/formularze-op%C5%82at-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Czy na deklaracji muszą podpisać się wszyscy współwłaściciele?

Tak, deklarację powinni podpisać wszyscy właściciele nieruchomości.

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli faktycznie włada nieruchomością, wtedy w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, współwłaściciele mogą wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Gdzie można znaleźć harmonogram odbioru odpadów?

Na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie:

https://mpo.krakow.pl/pl/mieszkancy/harmonogramy

Czy numer konta się zmienia?

W przypadku złożenie nowej deklaracji od 01.11.2020 r. indywidualny numer konta, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami pozostaje bez zmian.

Czy można od UMK wynająć pojemniki?

Nie, pojemniki na odpady komunalnej można wydzierżawić od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie lub innej firmy zajmującej się takimi usługami.

Czy muszą być posadowione na nieruchomości osobne pojemniki dla części zamieszkałej oraz części niezamieszkałej w deklaracjach DM?

Dla całej nieruchomości winien być zapewniony jeden komplet pojemników wymaganych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów tj. pięć pojemników, zarówno dla części mieszkalnej, jak i dla części niemieszkalnej. Wtedy w deklaracji DM w części F wskazać należy przynajmniej część kubatury wspólnych pojemników do gromadzenia odpadów, przypadających dla części niezamieszkałej, dla wszystkich frakcji odpadów. Można również postawić osobne pojemniki.

Jak przeliczać ile jest odpadów na nieruchomości?

Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, albo które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniają średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych z innych źródeł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Czy konieczne jest wskazanie 5 pojemników potrzebnych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w deklaracji DB oraz w części niezamieszkałej w deklaracji DM?

Tak, należy wskazać przynajmniej pięć pojemników na wszystkie frakcje odpadów wymaganych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz stosować częstotliwości zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, nawet w przypadku generowania przez lokal użytkowy znikomej ilości odpadów.

Czy mieszkańcy mogą mieć worki?

Oddawanie odpadów komunalnych w workach jest możliwe tylko przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych (oprócz pojemnika na odpady zmieszane).

Z jaką częstotliwością odbiór odpadów odbywa się z części zamieszkałej nieruchomości?

Zgodnie z częstotliwością zawartą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Czy szkło może być wywożone raz w miesiącu?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych ze szkła na terenie nieruchomości) złożenie deklaracji z taką częstotliwością jest możliwe. Należy dodatkowo złożyć oświadczenie o małej ilości odpadów szklanych.

Czy w przypadku zapłaty za śmieci z góry do końca roku również trzeba uregulować opłatę?

Jeżeli opłata za miesiące poprzedzające listopad i grudzień 2020 r. była mniejsza należy uiścić różnicę, jeżeli była większa wtedy powstanie nadpłata.

Jak powinien wyglądać kompostownik?

Kompostowanie prowadzi się w urządzeniach do kompostowania, w tym w gotowych kompostownikach ogrodowych, o konstrukcji zapewniającej przewietrzanie kompostu, w których przygotowano odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże.

Czy można wybrać mniejsze pojemniki niż o poj. 0,12 m³?

Nie, najmniejsze pojemniki jakie można zadeklarować są o poj. 0,12 m³. Nie ma od tego żadnego odstępstwa.

Jak do obowiązku segregacji ma się fakt, że w uchwale jest podana opłata podwyższona za zbiórkę nieselektywną?

Dopiero w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Następnie Prezydent Miasta na podstawie ww. powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w uchwale.

Czy pojemniki trzeba mieć już od 1 listopada, skoro jest czas na złożenie deklaracji do 10 grudnia?

Nieruchomości powinna być wyposażona we wszystkie pojemniki (lub worki w DJ) potrzebne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów od 01.11.2020 r. tj. od daty kiedy wejścia w życie przepisów stanowiących o obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie przepisy pozwalają na złożenie deklaracji do 10 grudnia 2020 r.

Co grozi za niezłożenie deklaracji lub podanie w niej nieprawdziwych danych?

Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo podaje dane odbiegające od stanu faktycznego – podlega karze grzywny. Do nałożenia ww. kary grzywny w formie mandatu karnego do wysokości do 500,00 zł na terenie Gminy Miejskiej Kraków uprawniona jest Straż Miejska Miasta Krakowa.

Czy Rodzinne Ogrody Działkowe muszą złożyć deklaracje?

ROD-y składają deklaracje DB dopiero w 2021 r.

Jakie dokumenty musi złożyć zbywający nieruchomość oraz w jakim terminie?

Należy złożyć deklarację na kwotę 0,00 zł do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zbycie i przekazanie nieruchomości nabywcy).

Czy gdy w jednym budynku jednorodzinnym znajdują się dwa wyodrębnione lokale to czy właściciele tych lokali mogą złożyć deklaracje osobno?

Tak, mogą zostać złożone dwie deklaracje.