Odroczenie płatności podatku

Czy w związku z trwającą sytuacją epidemiczną i trudnościami w zapłacie podatków lub opłat mogę otrzymać odroczenie?

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Program PAUZA

Wydział Podatków i Opłat realizując podstawowe wsparcie przedsiębiorców w ramach programu PAUZA, informuje o możliwości odroczenia płatności podatków i opłat lokalnych.

Na wniosek Podatnika istnieje możliwość udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego z tytułu np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formą ulgi jest odroczenie terminu płatności podatku (raty podatku) lub zapłaty już powstałej zaległości podatkowej.

Osoby ubiegające się o taką formę wsparcia mogą złożyć wniosek według wzoru /pobierz tutaj/.

W przypadku Przedsiębiorcy, a także najmu nieruchomości pod działalność gospodarczą, ulga w formie odroczenia będzie stanowiła pomoc publiczną. W zależności od wskazania przez Wnioskodawcę rodzaju pomocy publicznej jako:

  • pomoc de minimis – do wniosku należy załączyć oświadczenie /pobierz tutaj – zał. 1/ oraz formularz /pobierz tutaj – zał. 2/pdf/, a także sprawozdania finansowe za okres 2017-2019 oraz zestawienie przychodów i kosztów za okres styczeń – marzec/kwiecień 2020 r.

albo

  • inną pomoc* – do wniosku należy załączyć formularz /pobierz tutaj – zał. 4/, a także sprawozdania finansowe za okres 2017-2019 oraz zestawienie przychodów i kosztów za okres styczeń – marzec/kwiecień 2020 r.

Są to wymogi formalne określone ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i rozporządzeniami wykonawczymi.

Osoby fizyczne składając wniosek wraz z ww. formularzami dotyczącymi pomocy publicznej, proszone są również o złożenie oświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej /pobierz tutaj – zał. 3/.

Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika w ww. sprawie – druk pełnomocnictwa /pobierz tutaj – zał. 5/.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem tradycyjnej poczty (wersja papierowa) lub poczty elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Krakowa lub przez Krakowski Portal Podatnika, po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta na ePUAPie lub KPP i złożeniu podpisu elektronicznego.

*Inna pomoc - Zgodnie z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (nowelizacja z 18.04.2020r. Dz. U. 2020.374) pomoc publiczna, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce1 – wparcie zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-1919 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)